Digitala Stambanan

En ny värdeskapande infrastruktur för Industri 4.0

Se Johan Stahre-intervju här

Digitala Stambanan

Digitala Stambanan är ett samverkansprojekt mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA finansierat inom ramen för samverkansprogrammet uppkopplad industri och smarta material.

Sverige är idag ett av världens mest konkurrenskraftiga exportländer. Men förutsättningarna för industrin förändras nu kraftigt. Den analoga ekonomin ger plats för ett nytt digitalt marknadssystem. Dataströmmar blir minst lika viktiga som fysiska flöden av råvaror och produkter. Att snabbt och friktionsfritt utbyta data och information för att både effektivisera och skapa nya värden längs den industriella värdekedjan blir avgörande för fortsatt konkurrenskraft.

Vi behöver en digital stambana. Projektet Digitala Stambanan undersöker och kartlägger behoven och möjligheterna med digitalt informationsutbyte i svensk industri. Ökad digitalisering ger helt nya möjligheter till snabbhet och flexibilitet i värdekedjorna. Det gör att företag kan samverka med varandra och sina kunder på nya sätt och skapa mervärden tillsammans.

 

Om projektet

I samband med industrialiseringen (Industri 1.0) på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen för effektiv transport av gods och människor. Framtidens industri, Industri 4.0, kräver en ny typ av stambana, den här gången för snabbt och friktionsfritt utbyte av digital information längs värdekedjorna med syfte att effektivisera och skapa nya värden; en digital stambana. En digital stambana möjliggör effektiva dataströmmar mellan företagen på en digital marknad och ska koppla samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter.

Sverige som industriland står starkt i internationella jämförelser. Våra styrkor ligger bland annat i nationellt hög digital mognad, hög kompetens samt hög innovationsförmåga. Flera konkurrentländer med betydligt lägre industrialiseringsgrad, t.ex. Danmark och Finland, avancerar samtidigt som Sverige ligger stilla i rankingen. En viktig förutsättning för att stärka vår konkurrenskraft är att svensk industri ansluts till den digitala marknaden på europeisk och global nivå. Därmed möjliggörs större marknadsandelar för svenska företag.

Den digitala plattformen

Ett centralt begrepp i arbetet med Digitala Stambanan är den digitala plattformen. Plattforms begreppet går att spåra till datoriseringens barndom, där första generationens plattform var stordator systemen, andra generationens plattform var baserad på persondatorer och servrar i nätverk och den tredje generationens plattform är baserad på den sortens IT som blivit vanlig på 2010-talet.

Det vill säga kombinationen av smarta mobiler och mobila  sensorer och lösningar, molnet, social interaktion, Internet of Things (IoT) och big data med avancerad analys. Vi befinner oss nu i den tredje plattformens era, mer komplex och mer sammanflätad än någonsin tidigare och kännetecknande av att datorkraft återfinns nästan överallt, för människor och för saker genom Internet of Things.

En aspekt av den tredje generationens plattform är att IT inte längre är något som finns i typiska datorer. Det genom­syrar vår tillvaro och är alltid tillgängligt.

En definition av en digital plattform är enligt Fores (Plattformssamhället, 2019), ”En uppsättning digitala resurser – inklusive tjänster och innehåll (content) – som gör det möjligt med värdeskapande interaktioner mellan externa producenter och användare”. 

I Digitala Stambanan undersöker och kartlägger vi hur denna digitala plattform möjliggör effektivisering och nytt värdeskapande i process och tillverkningsindustrins värdekedjor.

Partners
Partners

Industriella fallstudier: digitala stambanor i industrin

Leverantörskedja Tunga fordon

I industrifallet Tunga fordon studeras en leverantörskedja för komplexa produkter med hög kundanpassning där både små och stora företag är involverade.

Insight Industry Platform

Skalbara plattformar i ekosystem blir allt vanligare inom olika branscher – tack vare plattformarnas möjligheter att effektivisera, bredda marknaden och öka transparensen, som i sin tur ger nya oanade affärsmöjligheter.

Digitwin

Samverkansprojektet DigiTwin undersöker hur en digitalt inskannad fabrik kan visualisera tillverkningen och dess data med möjlighet till både simulering och övervakning.

Data Twin

I industrifallet Data Twin optimeras produktionssteget plåtvalsning genom effektiviserat utbyte av data mellan förädlingskedjans produktionsenheter.

Leverantörskedja FordonsKomponentsgruppen (FKG)

I detta industrifall med Volvo Constrcution Equipment (VCE) och EG Electronics studeras utmaningen när många komponenter från flera olika leverantörer ska hanteras vid monteringstillfället.

Leverantörskedja Fordonskomponentgruppen (FKG)

I detta industrifall med företagen Nitator, GA Industri och Bufab, undersöks utmaningen hos en leverantörskedja när ett mindre företag blir en viktig länk mellan flera större aktörer.

Projekt Insikter

Fler Insikter

Mål med projektet

Målet med projektet Digitala Stambanan är att förtydliga behovsbilden för digitala värdekedjor och digitala marknader.

På så sätt kan vi sprida kunskap och demonstrera värdet bland beslutsfattare och företag, speciellt små och medelstora företag. 

Projektet skall visa på de möjligheter som kan skapas för svenska företag och för Sverige som land genom en satsning på ny digital infrastruktur. 

Så här går det till

Projektet är ett samverkansprojekt med basen i de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA. Projektet fokuserar på effektivisering och nytt värdeskapande med hjälp av informations- och dataöverföring mellan företag i olika värdekedjor. Ett antal värdekedjor inom olika segment av processindustrin och tillverkningsindustrin väljs ut för att kartlägga och analysera behovet av digitaliserat utbyte av data och information. 

Projektet utvärderar också olika digitaliseringsteknologier som kan addera värde i specifika delar av värdekedjan. Ur kartläggningen och analysen av värdekedjorna väljs lämpliga fallstudier ut. Tillsammans utgör dessa fallstudier en större behovsbild för process- och tillverkningsindustrin. Projektet ska också utveckla ett antal ”Proof-of-Concept” i projektets digitaliseringshubbar, SII-lab och IndTech-lab, och skapa en prototyp av digitala stambanan för testkörning.

Nyheter

Senaste nytt från Digitala Stambanan
Fler nyheter

Twitter

Senaste nytt från Digitala Stambanans Twitter-konto.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om projektet eller är du intresserad av att delta?
Kontakta oss