Boliden RMPP

I Industrifallet Boliden RMPP utforskas möjligheterna att använda data för optimering av produktion av råmaterial (RMPP=Raw Material Profit Planning). Arbetet är inne i en förstudiefas för att i senare fas möjliggöra ett optimeringssystem över flera anläggningar.

Det är avancerat att beräkna den optimala råmaterialförsörjningen i till exempel ett smältverk. Data behövs från flera delar av värdekedjan och det finns många parametrar att styra på vilket gör processen väldigt komplex. Nuvarande verktyg kommer till korta när det gäller att stödja produktionsplanerarna i besluten med att välja den optimala blandningen av råvaror. Därför förväntas det att betydande ekonomiska fördelar kan uppnås genom att förbättra planeringsprocess- och verktyg för att stödja rätt beslut i processerna.

Målet med projektet är att skapa en digital värdekedja för att göra bättre optimeringar av den råvarumix som ger den högsta avkastningen inom givna tekniska begränsningarna under planeringsperioden. Resultatet förväntas på sikt bli ett system integrerat med råmaterialsystemet som ger inblick i alla relevanta aspekter av råvarumixens planering inom en fastställd tidsperiod och inmatningspunkt för olika scenarier.

Projektet är en förstudie och kommer genom intervjuer, studier och workshops föreslå lämpliga steg för att uppnå resultaten beskrivna ovan.

Projektdeltagare:
Boliden
ABB
RISE
SIP PiiA

Kontakt:
Per Lundén, RISE/SIP PiiA
telefon: 073-8003384
email: [email protected]